Längtan efter kärlek
- från fantasi till verklighet

 

Hur kunde det som började så bra, antingen med en stor förälskelse eller med en kärlekskänsla som gradvis växte, leda till den besvikelse och de konflikter vi nu har? Hur har känslan att vi vuxit ifrån varandra och att vi känner oss svikna och avvisade uppstått? Hur blev det så fel när allt vi drömde om var att leva tillsammans och känna oss älskade?

 

Att finna den sanna kärleken är en längtan som bland annat beskrivs i poesi, filmer, myter och kärlekssånger. Där formuleras vår vånda och vår längtan. Dold i beskrivningarna finns tron på att det är en bestämd person som är rätt för var och en av oss. Bara vi hittar den Rätte/Rätta kommer vi för evigt att vara lyckliga. Då kommer allt att kännas bra. Drömmen om kärlek är vår djupaste längtan.

 

Imago Relationsterapi (IRT)
Imagoterapi vänder sig till par som vill gå från dröm till medvetenhet. Att leva i ett parförhållande är något de flesta av oss måste lära oss, det är inget vi har medfött. Inte heller vår uppväxt gav oss den nödvändiga kunskapen. När förälskelsen ebbar ut möter vi problem som vi är oförberedda på att hantera. Vi behöver förstå hur en kärleksrelation utvecklas och vi behöver bli medvetna om våra egna reaktioner. I IRT beskriver vi det som en resa från förälskelsens omedvetna och orealistiska fantasi om förhållandet, sig själv och den andre till den medvetna kärleksrelationens trygghet, livslust och intimitet.

 

Parförhållandets olika faser
Parförhållandet utvecklas genom olika faser, det finns en lagbundenhet möjlig att förstå. Vi lever först en tid i vad vi tror är den ideala kärleksrelationen. Välbefinnandet sprider sig i oss och våra begränsningar och hämningar löses upp. Vi känner oss hela och levande. Attraktionen och förälskelsen förstärker vår dröm om den enkla och sanna kärleken. Men lika stark som den drömmen är, lika stor blir besvikelsen och smärtan i nästa fas, den vi kallar maktkampen. Illusionerna rämnar och det vi tidigare älskade hos vår partner kommer vi nu i värsta fall att hata. En klyfta av tystnad och vrede växer mellan oss. Vi känner att vi misslyckats och tankar om att klippa banden och att hitta någon annan som älskar oss börjar gro. Två vanliga sätt att reagera på är att antingen bestämma sig för att avsluta relationen eller gradvis glida in ett parallell-liv. Vi bor under samma tak, vi tar hand om barnen och vi äter tillsammans, men kärleken, glädjen och intimiteten saknas. Allt liv i relationen har försvunnit och vi har givit upp hoppet. IRT står för en tredje möjlighet.

 

Både den romantiska fasen och maktkampen är omedvetna och reaktiva stadier (och de är normala). De är mellanstationer på vägen till den medvetna kärleksrelationen. I förälskelsen fantiserar vi, i maktkampen försöker vi överleva och i kärleksrelationen lever vi. De konflikter och den smärta vi upplever i maktkampen ses i IRT inte som negativa utan som utveckling som försöker bryta igenom. Frustrationerna och tillfredsställelsen är tecken på att något behöver förändras. Ofta tänker vi att det är vår partner det är fel på, det är hon/han som behöver förändras.

 

Ett medvetet beslut
För att inte fastna i maktkampen måste vi påbörja en utveckling mot nästa fas, en medveten kärleksrelation. Ett avgörande steg är att fatta ett beslut att arbeta med relationen. Det beslutet, och de konsekvenser det får i vardagslivet, speglar vår vilja till förändring och utveckling. Utan det beslutet kommer ingen verklig förändring till stånd.

 

Vi behöver söka ny information och ny förståelse om relationer, om vår partner och framför allt om oss själva. Det är ett långsiktigt arbete där kontakten och närvaron är en förutsättning för att utveckla den känslomässiga kommunikationen. Det mötet, där vi förmår lyssna på varandra och där vi kan uttrycka allt vi behöver, blir den läkande kraften i IRT. Med den medvetna dialogen som trygg bas utforskar vi våra projektioner och försvarsstrategier. Vi återfinner glädje och närhet och vi kommer att förstå den paradoxala sanningen i att ”jag blir hel genom att ge dig det du längtar efter”. Beslutet att arbeta med relationen kan vara olika starkt hos paret. Ofta blir den ena ”släpad” till parterapi och upptäcker först efterhand att den andres vilja och beslutsamhet räddade relationen.

 

Imago – en tidig omedveten bild
Imago är det latinska ordet för bild. I vårt sökande efter en partner styrs vi av en inre omedveten bild. Bilden är sammansatt av tidiga erfarenheter, känslor och föreställningar från barndomen, som har utvecklats i samspel med våra nära och mest betydelsefulla omsorgspersoner. Det sätt på vilket våra föräldrar bemötte våra behov, varje glädje eller smärta, varje händelse under barndomen har gjort ett avtryck i oss som vi alltid försöker jämföra med när vi söker en passande partner. Vi söker vår ”imago-match”. Det vi oundvikligen finner är en partner som själv har sår, frustrationer och ouppfyllda behovr. Bara med den skillnaden att vår partner försökt hantera livets utmaningar på ett annat sätt, med en annan omedveten strategi. För att få den kärlek vi längtade efter som barn tvingades vi fatta vissa beslut. T.ex. jag ska inte vara arg, för då tycker mina föräldrar inte om mig, eller jag ska vara duktig i skolan för då blir de glada. De här besluten utvecklas till en livsstrategi som blir en del av vår personlighet. Vi kommer då att leva med föreställningarna att det inte är bra att vara arg och att det är viktigt att vara duktig. Vissa sidor av oss själva har aldrig fått möjlighet att utvecklas. Dessa barndomsbeslut och dessa förlorade och förträngda delar av oss själva, utgör också bakgrunden både för vårt partnerval och för vårt sätt att relatera. Vi väljer en partner som bär allt det positiva vi erfarit men också allt negativt vi mött.

I förälskelsen speglas det goda och i maktkampen det svåra. Där iscensätts en dynamik som klart visar på problemen. Vår utvalda partner, som har sina sår, kommer in i förhållandet med sina förväntningar om att få sina behov uppfyllda och med sitt speciella försvarsmönster. Den kollision som oundvikligen uppstår mellan förväntningar och motsatta försvarsmönster, leder till att ingen av parterna kan uppfylla den andres behov. Det skapar maktkamp och kärleksdrömmen förvandlas till en mardröm.

 

Bara genom att om och om igen reparera de tidiga utvecklingspsykologiska skadorna kan vi skapa den medvetna och mogna kärleksrelationen. Bara så kan vi bli hela.

 

Metoden
Imago Relationsterapi utvecklades av det amerikanska psykologparet Harville Hendrix och Helen LaKelly Hunt under 1980-talet. Utgångspunkten är deras erfarenhet från mer än 25 års terapi med tusentals par. Metoden utvecklas ständigt och praktiseras i dag av över 2000 terapeuter över hela världen.

 

Imago Relationsterapi bygger på en syntes av ett brett urval av välkända och välbeprövade teorier och metoder från det terapeutiska området. Den teoretiska grunden utgörs av delar från de psykodynamiska, kommunikationsteoretiska och kognitiva teorierna samt av teorier om familjesystem och objektrelationer. Tillsammans bildar de ett sammanhängande, dynamiskt tänkande som utgångspunkt för förståelsen av parförhållande och andra relationer.

 

Metoden består av en rad terapeutiska processer, tekniker och dialoger som dels avser att göra paret medvetet om de egna försvaren, förträngningarna och eventuella känslomässiga blockeringarna och dels att utveckla nya och mer konstruktiva kommunikations- och beteendemönster. Paret själva är experterna, terapeutens roll är att vägleda och underlätta dialogen. Grundtanken är att utvecklingen ska ske i paret, för det är där, i den primära kärleksrelationen, den starkaste kraften för utveckling och läkande finns. Det är där vi behöver få våra nära känslomässiga behov tillgodosedda. Det är där vi uttrycker våra känslomässiga frustrationer, och det är där våra överlevnadsstrategier får fritt spelrum.

 

Den grundläggande processen är den medvetna dialogen med sin fasta struktur. Vi ber paret att lyssna mycket målmedvetet. Dialogen består av tre steg: spegling (aktivt lyssnande), validering (förståelse, att den andres upplevelse är begriplig, rimlig) och empati (känslomässigt inkännande). terapin siktar bland annat på att återetablera en djupare och mer passionerad kontakt i parförhållandet. Målet är att skapa kontakt i Trygghet i stället för avstånd och rädsla, och att uppleva varandra som två individuella personer i samhörighet. Vi ”bygger en bro” på vilken vi kan gå över till vår partner och uppleva hans/hennes verklighet. Att vi är olika blir inte längre något som hotar relationen utan tvärtom något som förstärker attraktionen. Genom dialogen får vi kontakt med våra känslor och öppnar för nya sätt att vara tillsammans. Där avkodas och omstruktureras gamla kontakt- och relationsmönster och en positiv nyorientering möjliggörs. Vi kan fatta nya konstruktiva beslut som lägger grunden för nya livsstrategier och personlig utveckling. Frigjorda känslor, nära kontakt och parets acceptans av varandras olikheter återföder lusten till varandra. Med den lusten blir det lättare att gå vidare i den gemensamma utvecklingen, att utvidga och förgylla det utrymme mellan oss som är själva relationen. Medvetenheten om varandras djupaste längtan gör det lätt att ge den andra vad hon/han behöver. Att leva tillsammans med en annan människa i ett genuint mänskligt möte blir möjligt. Kärleksrelationen är då inte längre en fantasi utan blir till verklighet.

av Per Thor

Om imagoterapi

Imago Relationsterapi (IRT) utvecklades under 1980-talet av det amerikanska psykologparet Harville Hendrix och Helen LaKelly Hunt. Idag praktiseras metoden av omkring 2000 terapeuter i mer än 20 länder.

Problem och konflikter är en del av ett parförhållande. Vi kan önska att de inte fanns, men bara en djupare förståelse av vad som händer i en relation hjälper oss vidare. Det grundläggande arbetssätet i IRT är ”den medvetna dialogen”. Genom att verkligen vara i kontakt och lyssna målmedvetet på vår partner skapar vi trygghet och passion. Känsloblockeringar kan lösas upp och gamla destruktiva livsstrategier överges.

Ett utrymme för utveckling och förändring skapas och vår längtan efter kärlek kan börja uppfyllas.